fbpx

Všeobecné Obchodné Podmienky

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2020.

Článok 1.

 

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj a kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.mcn.sk.

2. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.mcn.sk:

Obchodné meno: MCN PLUS s.r.o.

reg.: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 45947/V

Sídlo:Pražská 501/2 040 11 Košice – mestská časť Západ

IČO: 52 289 516

IČ DPH: SK2120965066

e-mail: mcn@mcn.sk

tel.: +42155 644 55 80

3. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.mcn.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.mcn.sk a príslušnými právnymi predpismi.

4. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

6. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, alebo ponukového katalógu.

7. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

8. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

9. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.mcn.sk a je tak umožnená ich reprodukcia a archivácia zákazníkom.

10. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

11. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

12. Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1 

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

 

 

Článok 2.

 

1. Tovar uvedený na stránkach internetového obchodu www.mcn.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru, pričom predávajúci nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho, alebo bude každý kupujúci informovaný o termine dodávky predávajúcim po vystavení objednávky e-mailom.

2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných prostriedkov diaľkovej komunikácie:

– webového sídla,

– elektronickej pošty,

– telefonicky.

2.1 Objednávka cez internetový obchod

Pri nákupe prostredníctvom e-shopu na www.mcn.sk si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky. Po stlačení tlačidla “PRIDAŤ DO KOŠÍKA” sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou na www.mcn.sk, pri ktorej je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom je zrejmé, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pri registrácii je taktiež potrebné prejaviť súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť MCN PLUS s.r.o. registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi vytvorené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch na www.mcn.sk identifikovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Po prihlásení vyplní kupujúci spôsob doručenia a platby a odošle záväznú objednávku kliknutím na ikonu „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju upraviť.

2.2 Objednávka e-mailom

Pri objednávke zaslanej e-mailom je potrebné odoslať objednávku na mcn@mcn.sk s uvedením presného názvu a kódu tovaru, počtu objednaných kusov, mena, priezviska, presnej adresy pre doručenie, telefónneho čísla, emailu, spôsobu platby a spôsobu doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.

2.3 Telefonická objednávka

Pri nákupe prostredníctvom telefonickej objednávky nahlásenej na tel. č. +42155 644 55 80 alebo +421-905 521 467 je potrebné uviesť presný názov a kód tovaru, počet objednaných kusov, meno, priezvisko, presnú adresu, telefónne číslo, spôsob platby a spôsob doručenia. Telefonickú objednávku je potrebné potvrdiť e-mailom za rovnakých podmienok ako v bode 2.2.

3. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.

4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

5. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy vystavením predfaktúry.. Doručením predfaktúry sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú vynímajúc prípad, ak predávajúci zruší objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky . V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude najneskôr do dvoch pracovných dní kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

6. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom.

7. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu.

8. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

 

Článok 3.

 

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru.

2. Predávajúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

3. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

3.1 Prevodom na účet

3.2 pri osobnom prevzatí tovaru v predajni predávajúceho je možné zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti.

4. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.mcn.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2020.

 

Článok 4.

 

1. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.mcn.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú v mene euro, vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

2. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list. Pri osobnom odbere v predajni je dokladom o predaji potvrdenie z eKasy..

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, v prípade pokiaľ zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takomto prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť.

 

Článok 5.

1. Dodanie tovaru v Slovenskej republike:

1.1 Dodanie tovaru kuriérom:

             1.1.1 pri objednávke do 300 eur – 6,00 eur

             1.1.2 pri objednávke nad 300 eur – zdarma

1.2 Osobný odber tovaru je možný v predajni predávajúceho. V tomto prípade sa poštovné neúčtuje.

2. Náklady na dodanie tovaru do zahraničia budú vypočítané individuálne na základe hmotnosti a hodnoty tovaru.

3. Predávajúci si balné neúčtuje.

 

Článok 6.

 

1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

2. Predávajúci je povinný najmä:

a) poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,

b) zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,

c) dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,

d) dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s právnymi predpismi.

3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

4. Kupujúci je povinný najmä:

a) včas prevziať tovar v mieste určenia,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

6. Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.

7. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

Článok 7.

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote dohodnutej s kupujúcim odo dňa potvrdenia objednávky, resp. úhrady faktúry, ak si kupujúci zvolil zaplatiť kúpnu cenu bankovým prevodom. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s dodatočnou lehotou na dodanie tovaru, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a v prípade, že už kúpnu cenu uhradil, táto mu bude vrátená.

2. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne, alebo zabezpečí, by tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

4. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Vrátený tovar okamžite nahradíme odoslaním nového.

5. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru, nekompletnosť zásielky, alebo inú vadu až po prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na mcn@mcn.sk. Oznámenie musí obsahovať aj fotodokumentáciu, z ktorej bude zrejmý rozsah poškodenia.

6. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

8. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Obč. zák. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, že predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

9. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, alebo predávajúci má podozrenie, že sa jedná o špekulatívnu objednávku predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie.

10. Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v lehote podľa čl. 7 ods. 1 týchto obchodných podmienok oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

11. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

 

Článok 8.

 

1. Kupujúci – podnikateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a kupujúci – spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru v momente jeho prevzatia od predávajúceho.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

Článok 9.

 

1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy,

a) ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru,

b) ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar z technických príčin, tovar sa už nevyrába, nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena zo strany dodávateľa, alebo z iných objektívnych príčin,

c) ak má dôvodné pochybnosti o správnosti údajov poskytnutých kupujúcim,

d) ak má dôvodné podozrenie, že ide o útok „hackera“, či iný útok na elektronický obchod

2. O odstúpení od zmluvy predávajúcim bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade, že už kúpnu cenu alebo jej časť uhradil, finančné prostriedky mu budú vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

4. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 7 dní odo dňa:

a) prevzatia tovaru

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

5. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

  h) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8. V súlade s čl. 9 ods. 7, písm. h) týchto obchodných podmienok, spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru – elektronického zariadenia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je počítačový software poskytnutý predávajúcim, pokiaľ sa poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9. Spotrebiteľ záväzným objednaním tovaru – elektronického zariadenia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je počítačový software poskytnutý predávajúcim, dáva výslovný súhlas so začatím poskytovania počítačového softwaru a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho osobne v predajní predávajúceho, v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

11. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné osobne odovzdať v predajní predávajúceho alebo zaslať v listinnej forme na adresu:

MCN PLUS s.r.o.

Pražská 501/2

040 11 Košice – mestská časť Západ

alebo mailom na mcn@mcn.sk

12. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

13. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ zašle tovar alebo osobne odovzdá predávajúcemu na nasledovnej adrese:

MCN PLUS s.r.o.

Pražská 501/2

040 11 Košice – mestská časť Západ

14. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

15. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

16. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

17. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

18. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

19. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

20. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

21. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

22. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

23. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

24. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

 

Článok 10.

 

1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5. V prípade, že je kupujúcim podnikateľ, zmluvné strany sa v súlade s § 429 ods. 2 Obch. zák. dohodli na záručnej dobe 12 mesiacov.

6. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

8. Záručným listom je aj doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

9. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

10. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

 

Článok 11.

 

1. Reklamačné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.mcn.sk.

2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom  na adresu mcn@mcn.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

Článok 12.

 

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

 

Článok 13.

 

1. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Predávajúci poskytuje informácie v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov dotknutej osobe prostredníctvom internetovej stránky v sekcii „Ochrana osobných údajov“:

 

 

Článok 14.

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.mcn.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2020.

K prevádzke nášho webu new.mcn.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme. Zobraziť viac...
Akceptovať